Registrace

Údaje z tištěné registrační karty (přiložena u zakoupeného glukometru) prodloužené záruky je možné, místo zaslání karty poštou, vyplnit prostřednictvím tohoto internetového formuláře.

Aby byla standardní i prodloužená záruka na přístroj platná, musí být vyplněn prodejcem na papírovém formuláři datum prodeje, sériové číslo přístroje,  podpis a razítko prodejce.

Registrační formulář pro prodloužení záruky

 
 
 
 
 
 
 

(viz. nálepka na zadní straně přístroje)

 

ve formátu měsíc-den-rok

Uděluji souhlas s tím, aby osobní údaje v rozsahu uvedeném na tomto formuláři byly zpracovány v automatizovaně vedené databázi správcem společnosti MTE, spol. s.r.o., se sídlem Hybešova 43, 602 00 Brno, IČO 41603371, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavřel smlouvu, a to za účelem zajištění servisu glukometru, průzkumu trhu, zasílání obchodních sdělení a informací z oblasti diabetologie a zajištění informací pro obsluhu poradenských linek. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuji dobrovolně na dobu patnácti let. Souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvolán. Souhlas zahrnuje rovněž komunikaci elektronickými prostředky. Poučení: Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Máte práve přístupu k osobním údajům o Vás zpracovaných. Dále máte tato práva: Jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na účet pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, správce Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předá, přičemž má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.